مجله دل l دل نوشته ها l
در این زندگی ما برای کاری آمده ایم که اگر آن کار را نکنیم گویی هیچ کار نکرده ایم. گاهی فکر می کنیم داریم به درستی از زندگی خود استفاده می کنیم اما به قول مولانا 

چنان باشد که تو شمشیر پولاد هندی بی قیمتی آورده باشی و ساطور گوشت گندیده ای کرده ای و فکر می کنی که من این تیغ را معطل نمی دارم، یا دیگ زرین را آورده ای و در آن شلغم می پزی که به ذره ای از آن صد دیگ به دست آید. یا کارد طلا را میخ کدوی شکسته کرده ای که من مصلحت می کنم و کدو را بر وی می آویزم و این کارد را معطل نمی دارم.

جای افسوس و خنده نباشد؟ چون کار آن کدو به میخ چوبین یا آهنین که قیمت آن به پولی است، بر می آید، چه عقل باشد کارد صد دیناری را مشغول آن کردن؟

خیلی وقت ها در زندگی و کسب و کار حواسمان نیست که جواهر وجود خود را به کار بی ارزشی گماشته ایم و تصور می کنیم مشغول کاریم. نمونه بارزش را در خیلی شرکت ها دیده ام که مدیرعامل مشغول امور روزمره ساده ای است که از یک کارشناس تازه کار هم بر می آید.

همیشه با سیستم سازی سعی کرده ام این موضوع را برطرف کنم و هر کسی در سازمان را به انجام کارهای تخصصی اش که به همان اندازه می ارزد ترغیب کنم...

طراحی سایت : پافکو