خیریه کامیابی

علیرضا علیمردانی با توجه به مسئولیت اجتماعی خود از ابتدای سال 2020

به شرکتهای مناطق محروم کشور مشاوره رایگان ارائه می نماید.

مشاوره رایگان بازاریابی، مشاوره رایگان فروش، مشاوره رایگان سیستم سازی، 

مشاوره رایگان منابع انسانی و مشاوره رایگان استراتژی

ما که مانده ایم باید کاری کنیم...

مشاوره رایگان خیریه کامیابی علیرضا علیمردانی

شرکت های متقاضی مشاوره رایگان یعنی شرکتهایی که

آدرس دفتر مرکزی آنها در یکی از استانهای محروم کشور ثبت شده باشد

می توانند از طریق فرم درخواست مشاوره اطلاعات خود را ارسال نمایند

تا با ایشان جهت دریافت مشاوره رایگان هماهنگی لازم انجام گیرد. 

امید است که بتوانیم ایران عزیز را بهتر از قبل بسازیم

و روزی شاهد این باشیم که هیچ منطقه محرومی در این کشور نداشته باشیم.